Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Knit Pro Trendz Straight 30/35cmKnit Pro Trendz Straight Needles 10mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 10mm x 30cm

Knit Pro Trendz 10.0mm x 30cm Colour: Orange

£7.25
Knit Pro Trendz Straight Needles 4.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 4.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz 4mm x 30cm Colour: Orange

£2.75
Knit Pro Trendz Straight Needles 4.5mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 4.5mm x 30cm

Knit Pro Trendz 4.5mm x 30cm Colour: Green

£2.75

Knit Pro Trendz Straight Needles 5.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 5.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz 5.0 mm x 30cm Colour: Purple

£2.75
Knit Pro Trendz Straight Needles 5.5mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 5.5mm x 30cm

Knit Pro Trendz 5.5mm x 30cm Colour: Jade

£3.15
Knit Pro Trendz Straight Needles 6.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 6.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz 6.0mm x 30cm Colour: Yellow

£3.40

Knit Pro Trendz Straight Needles 6.5mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 6.5mm x 30cm

Knit Pro Trendz 6.5mm x 30cm Colour: Blue

£3.95
Knit Pro Trendz Straight Needles 7.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 7.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz 7.0mm x 30cm Colour: Blue

£4.35
Knit Pro Trendz Straight Needles 8.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz Straight Needles 8.0mm x 30cm

Knit Pro Trendz 8.0mm x 30cm Colour: Pink

£5.00