Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Knit Pro Trendz Straight 25cmKnit Pro Trendz Single Pointed Needles 4.0mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 4.0mm x 25cm

Knit Pro Trendz 4mm x 25cm Colour: Orange

£2.50

 Buy Now  

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 4.5mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 4.5mm x 25cm

Knit Pro Trendz 4.5mm x 25cm Colour: Green

£2.55

 Buy Now  

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 5.5mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 5.5mm x 25cm

Knit Pro Trendz 5.5mm x 25cm Colour: Turquoise

£2.75

 Buy Now  


Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 5mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 5mm x 25cm

Knit Pro Trendz 5mm x 25cm Colour: Violet

£2.55

 Buy Now  

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 6.5mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 6.5mm x 25cm

Knit Pro Trendz 6.5mm x 25cm Colour: Blue

£3.50

 Buy Now  

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 6mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 6mm x 25cm

Knit Pro Trendz 6mm x 25cm Colour: Yellow

£3.00

 Buy Now  


Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 7.00mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 7.00mm x 25cm

Knit Pro Trendz 7.0mm x 25cm Colour: Blue

£3.80

 Buy Now  

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 8mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 8mm x 25cm

Knit Pro Trendz 8mm x 25cm Colour: Purple

£4.95

 Buy Now  

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 9mm x 25cm

Knit Pro Trendz Single Pointed Needles 9mm x 25cm

Knit Pro Trendz 9mm x 25cm Colour: Green

£5.50

 Buy Now